Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel

Kal-El Store, Zbyšek Kalenda se sídlem Sokolovská 204; Stochov 273 03.
 Dodavatel není plátce DPH.

IČ: 02292351

Pro korespondenci, výdej a reklamace je určena adresa:

Kal-El Store - Internetový obchod a herna MTG, Sokolovská 204, Stochov 273 03

(dále jen "dodavatel")

Provozovny

Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Kontaktní údaje

Email: store@kal-el.cz 
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 dnů

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Fio banka: 2900502160 / 2010

Fio banka EUR: 2701167494 / 2010

IBAN: CZ4520100000002701167494
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.store.kal-el.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky nebo viditelně umístěna na stránkách www.store.kal-el.cz.

Při objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Objednávku potvrdíme zaslaným emailem.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a případné další poplatky jsou uvedeny na stránkách www.store.kal-el.cz v sekci Informace o doručování.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží, včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude následně vyzván k jejímu odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Objednávka může být zrušena ze strany zákazníka i dodavatele až do potvrzení objednávky dodavatelem a to bez udání důvodu. Je-li objednávka zrušena dodavatelem, zpravidla je uveden i důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení se stavem "Objednávka zaevidována'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména typ produktu, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je kupní smlouva uzavřena.

Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách www.kal-el.store.cz v sekci "Informace o doručování". Poplatek za dobírku zboží je uveden v sekci "Informace o doručování".

Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupní cena zboží může být zákazníkem uhrazena několika způsoby. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele s příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje nebo platbou předem bankovním převodem.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží. V případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Dojde-li k poškození zboží před jeho převzetím zákazníkem, má zákazník právo na bezplatnou výměnu zboží. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Při osobním odběru zboží je možné se zastavit pro objednávku kdykoliv v otvírací době provozovny viz sekce "O nás"

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Námi reklamované zboží je reklamováno dle platných zákonů ČR.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Kal-El Store, vyžádá si reklamační formulář u dodavatele v elektronické podobě. Tento formulář společně s reklamovaným zbožím zákazník zašle na adresu dodavatele, popřípadě může i sám obojí osobně dodat.

Je vhodné zboží zasílat v originálním nebo vyhovujícím přepravním obalu. Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Výše uvedené informace týkající se reklamačního řádu se zejména vztahují na desky, obaly, stolní hry apod.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo mu zboží může být zasláno poštou.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.store.kal-el.cz či nikoliv.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu store@kal-el.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

Zboží odeslané a doručené zpět na adresu dodavatele musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.

Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má dodavatel právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníků (a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení ) jen pro vnitřní potřeby dodavatele. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě, až na výjimky spojené s dodáním zboží na adresu udanou zákazníkem.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na store@kal-el.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku (co se matně pamatuji, bylo to tak vždy). Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Vztahuje se na osobní odběr s platbou v hotovosti a platby kartou. EET účtenky jsou zasílány elektronickou formou na email uvedený v objednávce ve formátu PDF. (Prohlížeč zdarma ke stažení ZDE).

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.store.kal-el.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Datum vystavení ve Stochově dne 1.1.2019.

Vše o OpenCart. Používá se opensource systém OpenCart
Podpora Opencart
Kal-El Store - Obchod MTG © 2023